PARYAVARAN PREM AUR SURAKSHA (INTERHOUSE-PRIMARY) 3RD NOVERMBER 2022